Học biết Chúa mỗi ngày »

Bài 148: Thương cảm, Quan tâm, An ủi

9 giờ

“… để khiến anh em được vững vàng và giục lòng anh em trong đức tin,3hầu cho ...