Học biết Chúa mỗi ngày »

BÀI 173: Phục Hưng Tâm Linh

05-10-2018

Câu ghi nhớ hôm nay phản ánh lời kêu gọi của chính Chúa Giê-xu: “28Hỡi những kẻ ...

BÀI 172: Phục Hưng

03-10-2018