Học biết Chúa mỗi ngày »

Bài 264: Chúa biết hết

23 giờ

Vậy, các ngươi đừng như họ; vì Cha các ngươi biết các ngươi cần sự gì trước ...

Bài 261: Cầu thay

21-09-2016