Học biết Chúa mỗi ngày »

Bài 175: Đức tin và cầu nguyện

19 giờ

Đức Giê-hô-va ở gần mọi người cầu khẩn Ngài, tức ở gần mọi người thành ...

Bài 174: Làm gương

hôm qua

Bài 173: Cầu thay

24-06-2016