Phương pháp sống đạo »

BÀI 13: TIÊN TRI Ê-XÊ-CHI-ÊN VÀ SỨ ĐIỆP

13-08-2018

Thưa quý vị, đây là tình trạng sẽ xảy ra cho chúng ta ngày nay. Chúng ta có thể làm ...

BÀI 10: TIÊN TRI Ê-SAI

23-04-2018

Học biết Chúa mỗi ngày »

BÀI 132: Khi Người Thân Chịu Khổ

16 giờ

vì trong Đức Chúa Giê-xu Christ, anh em thảy đều làm một.” Ngày xưa, khi ông Ê-tiên ...