Học biết Chúa mỗi ngày »

Bài 298: Chúa có mặt khắp nơi

7 giờ

7Tôi sẽ đi đâu xa Thần Chúa? Tôi sẽ trốn đâu khỏi mặt Chúa? 8Nếu tôi lên trời, ...

Bài 296: Diệt tham

26-10-2016