Phương pháp sống đạo »

TIÊN TRI VÀ SỨ ĐIỆP

18-02-2018

Tiên tri và sứ điệp là phần nghiên cứu về các vị tiên tri của Chúa trong Kinh thánh ...

Suy Niệm Cuối Năm

31-12-2017

Câu Chuyện Giô-sép

12-12-2017

Học biết Chúa mỗi ngày »

Bài 048: NHU CẦU CƠ BẢN CỦA CON NGƯỜI

3 giờ

Khi có niềm tin vào Thượng Đế thì con người được tiếp xúc với Nguồn Sống thật ...

Bài 045: XIN LỖI

20-02-2018