Học biết Chúa mỗi ngày »

Bài 321: Thờ Cá Voi

5 giờ

Trưa ngày 25 tháng 7 năm 2007, ngư dân vạn chài Phước Lộc, thị xã La Gi đã đưa xác ...

Bài 320: Bất Ngờ

05-12-2017

Bài 319: Điểm Tựa

04-12-2017